Bahove Kapi i Astrologija
KARAKTERISTIKE METODE
Preduslov za kvalitetan i zdrav život je, pre svega, mentalno zdravlje. Dr Bah je smatrao da do nezadovoljstva i bolesti dolazi usled udaljavanja čoveka od sopstvene prirode, od onoga što on stvarno jeste. Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često moze biti u suprotnosti sa nama samima, sa našim autentičnim „JA“.

Kao posledica toga javlja se mentalna disharmonija, a potom i fizička bolest. Zato je osnovni zadatak lekara budućnosti da pomogne pacijentu da spozna sebe i svoje prepreke, svoje želje i očekivenja, kako bi mogao da živi u skladu sa samim sobom.

Tokom života nailazimo na razne poteškoće, emocionalni problemi vremenom rastu, ređaju se sloj po sloj, i tako pokriju osnovni uzrok problema. Tako i lečenje mora biti slojevito.Tretiramo samo ono što je na površini, ono što se trenutno jasno vidi. Kada to otklonimo pojaviće se sledeći sloj koji tretiramo, i tako sve do osnovnog uzroka problema.

Bahova metoda lečenja ima, za razliku od klasične medicine, holistički pristup lečenju. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicini, već se posmatra sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i sl. . Ovaj pristup podrazumeva da je svaki čovek jedinka za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti.

Ova metoda spada u komplementarnu medicinu.To znači da ona ne isključuje ostale metode. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama. Ovo proističe iz činjenice da cvetni lekovi ne ometaju vec započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih lekova.

Takođe, ovi preparati se mogu koristiti i terapijski, kada je neka bolest vec ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. Tada se najčešće daje kombinacija preparata kako bismo pokrili sve aspekte bolesti.